Unssen Holidays           อันซีน ฮอลิเดย์               www.alleasydo.com                B2B Travel Service                  ATTO Membership

| Home | Tours | Conditions | About us | Contact us |

            

 ทัวร์อินเดียชุดพักวัด 9 คืน 10 วัน  

 

 ทัวร์อินเดีย 8 คืน 9 วัน Tour India Hotel  809B

เที่ยวเมือง พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-ปัตนะ-เวสาลี-กุสินารา-ลุมพินี-สาวัตถี-พาราณสี

ตามรอยพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน

ลุมพินี           ประเทศเนปาล “สวนลุมพินี” ที่งดงามตามธรรมชาติ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
พุทธคยา
       สถานที่แห่งการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณนมัสการ“พระแท่นวัชรอาสน์”สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์
สารนาถ        “ป่าอิสิปัตนมฤคทายวัน” หรือสารนาถ สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนากับปัญจวคีย์  

                   สักการะธัมเมกสถูป จุดที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา เจาคันธีสถูป จุดที่พระองค์ทรงพบ

                   ปัญจวัคคีย์
กุสินารา
       “สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันปรินิพพาน สักการะพระพุทธปรินิพพาน “มกุฎพันธนเจดีย์”

                    สถานที่ถวายพระเพลิง
อัครา
           “ทัชมาฮาล” สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรักและปราสาทแห่งความงาม และชม

                   ความสวยงามวิจิตร ของ พระราชวังอัคราฟอร์ท
เดลฮี
            มหานครของคนพันล้าน เมืองหลวงที่มีการวางผังเมืองอย่างดี ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาถูก 

 

IMG_3059.JPG     IMG_2139.JPG   IMG_2605.JPG
ลุมพินี   พุทธคยา   สารนาถ   กุสินารา

วันแรก        กรุงเทพฯ – พุทธคยา – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – วัดพุทธนานาชาติ - วัดไทยพุทธคยา

05.00

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น  4  ประตู 10 เคาน์เตอร์ สายการบิน Indian Airline

07.20

ดินทางสู่ เมืองกายา ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่IC.......  อาหารเช้าบนเครื่อง

08.50

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองกายา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  นำท่านเข้ากราบนมัสการพุทธสถานที่ สำคัญบริเวณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจดีย์พุทธคยา อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นมัสการ พระแท่นวัชรอาสน์ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมสระมุจลินทร์ พร้อมฟังการบรรยายอธิบาย ถึงความสำคัญของสถานที่ต่างๆ        

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน(1) ณ ภัตตาคาร

13.00 จากนั้น ชม แม่น้ำเนรัญชรา สถานที่พระพุทธองค์ลอยถาด บ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาส และ ชม วัดพุทธนานาชาติ  อาทิ เช่น วัดญี่ปุ่น วัดทิเบต  วัดภูฏาณ  และ วัดไทยพุทธคยา วัดหลวงแห่งแรกของไทยในประเทศอินเดีย เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2500 ตั้งอยู่บริเวณพุทธคยา อยู่ห่างจากองค์เจดีย์พุทธคยาประมาณ 150 เมตร การก่อสร้างวัดแห่งนี้ได้จำลองแบบมาจากวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมของสมัยรัตนโกสินทร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งการจำลองแบบจนดูเหมือนนี้ไม่ใช่เฉพาะภายนอก แต่ยังมีภายในที่เหมือนกันด้วย เช่น องค์พระประธานที่เป็นพระพุทธชินราช
19.00

บริการอาหารค่ำ(2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารพักผ่อนอิสระ

พักที่ Taj Darber หรือ Tokyo Vihar หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว
   

วันที่สอง         พุทธคยา - ราชคฤห์ – เขาคิชกูฎ -  วัดอัมพวัน – มหาวิทยาลัยนาลันทา

06.00

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม แล้วออกเดินทางสู่ ราชคฤห์ เพื่อขึ้นชม เขาคิชกูฎ เพื่อนมัสการและทำสมาธิภาวนา ณ กุฏิพระพุทธองค์ กุฎิพระอานนท์ ถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ และที่พระเทวทัต กลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธองค์ ชมทิวทัศน์ของเมืองราชคฤห์จากพื้นสูง  ( การขึ้นเขาคิชกูฏ ซึ่งเป็นการเดินขึ้นที่สูง ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร ท่านจะต้องเดินขึ้น รถยนต์ไม่สามารถขี้นไปถึงได้ ผู้ที่แข็งแรงสามารถเดินขึ้นได้ ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีก็ถึง สำหรับท่านที่คิดว่าเดินไม่ไหว ก็สามารถขึ้นได้โดยวิธีการนั่งเสลี่ยง คนหามขึ้น-ลงได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน เพื่อติดต่อแขกให้เตรียมคานหามไปรอที่เชิงเขา ) ชมวัดอัมพวัน ของหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นซากอารามที่หมอชีวกโกมารภัจ ยกสวนมะม่วงถวาย ในคราวที่พระเทวทัประทุษร้ายพระองค์ โดยกลิ้งหินลงใส่พระพุทธองค์ ทำให้สะเก็ดหินกระเด็นถูกพระบาทของพระองค์จนห้อพระโลหิต หมอชีวกโกมารภัจถวายการรักษาพยาบาล ณ อารามแห่งนี้ 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำชม ตะโปธารน้ำร้อน  ชม ซากมหาวิทยาลัยนารันทา พุทธศาสนาที่รุ่งเรืองโด่งดังที่สุดในโลก มีนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุจำนวนหมื่น ซึ่งได้ถูกทำลายโดยชาวมุสลิม และได้ฆ่าคณาจารย์และพระนักศึกษาจนหมด สิ้น แถมยังเผาอาคารทั้งหมด เหลือไว้แต่ซากปรักหักพังปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียด ในบริเวณอันกว้างขวาง และยังเป็นบ้านเกิดของ พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ที่นี่ยังมีพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตร ปรากฏอยู่ ชม วัดเวฬุวัน ทำสมาธิภาวนาที่วัดเวฬุวันซึ่งเป็นต้นกำเนิดของวัด คือ วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา  พระเจ้าพิมพิสาร ทรงยกพระราชอุทยานสวนไม้ไผ่ ถวายเป็นที่ประทับแห่งแรกแด่พระพุทธเจ้า และเหล่าพระสงฆ์สาวก เป็นที่ชุมนุมพระสาวกอรหันต์ 1,250 รูป ในวันเพ็ญแห่งเดือนมาฆะ ที่เรียกการประชุมนี้ว่า จาตุรงคสันนิบาต มูลเหตุแห่งพิธีมาฆบูชา ในปัจจุบันยังปรากฏเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของอินเดีย         (อันซีน ฮอลิเดย์ ทัวร์อินเดีย)

15.00

เดินทางกลับพุทธคยา ระยะทาง 90 ..(เดินทาง 3 ..)  ถึงพุทธคยา นำสู่ วัดไทยพุทธคยา วัดหลวงแห่งแรกของไทยในประเทศอินเดีย เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2500 ตั้งอยู่บริเวณพุทธคยา อยู่ห่างจากองค์เจดีย์พุทธคยาประมาณ 150 เมตร การก่อสร้างวัดแห่งนี้ได้จำลองแบบมาจากวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมของสมัยรัตนโกสินทร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งการจำลองแบบจนดูเหมือนนี้ไม่ใช่เฉพาะภายนอก แต่ยังมีภายในที่เหมือนกันด้วย เช่น องค์พระประธานที่เป็นพระพุทธชินราช      (อันซีน ฮอลิเดย์ ทัวร์อินเดีย)

18.00

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ CHANKAYA HOTEL  หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว
   

วันที่สาม        ปัตนะ - ไวสาลี - กุสินารา

05.30

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   หลังอาหาร เดินทางสู่ เมืองไวสาลี นำท่านเดินทางสู่เมือง ไวสาลี นำท่านเที่ยวชม เสาอโศก ซึ่งมีความสมบูรณ์มากที่สุด ที่ยังหลงเหลืออยูในประเทศอินเดีย เที่ยวชม รามคุนต์ สระน้ำที่เชื่อว่าขุดโดยลิง ผู้ถวายน้ำผึ้งแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชมวัดญี่ปุ่น และเจดีย์ สันติภาพ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองกุสินารา

19.00

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ LOTUS NIKKO HOTEL   หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว
   

วันที่สี่         กุสินารา - ลุมพินี(เนปาล)  (อันซีน ฮอลิเดย์ ทัวร์อินเดีย)

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นมัสการ ที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน เดิมเป็นอุทยานของมัลละกษัตริย์ มีสถูปและวิหารปรินิพพาน ชมต้นสาละ สัญลักษณ์ของสถานที่ปรินิพพาน นมัสการองค์ปรินิพพานสถูป มีลักษณะเป็นทรงบาตรคว่ำสูงใหญ่มีฉัตร 3 ชั้น เข้าชมปรินิพพานวิหารพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานขนาดใหญ่ นมัสการ มกุฎพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระ       (อันซีน ฮอลิเดย์ ทัวร์อินเดีย)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ เนปาล (ใช้เวลา 4 ช.ม.)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนอิสระ

พักที่ Budhmaya Graden หรือ New Cristal หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว
 

 

วันที่ห้า       ลุมพินี (เนปาล) - สาวัตถี

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนมัสการ ที่ประสูติของ ณ สวนลุมพินีวัน อดีตเป็นอุทยาน ตั้งอยู่ระหว่าง กรุงกบิลพัสตุ์ และกรุงเทวหะ พระพุทธมารดา ขณะที่ทรงพระครรภ์แก่ ได้เสด็จประพาสสวนพร้อมด้วยข้าราชบริพาร ระหว่างทางเกิดประชวรจะมีพระประสูติกาล ราชบริพารจึงจัดที่ประสูติถวายภายใต้ต้นสาละ และประสูติพระโอรส ณ สถานที่นี้ ปัจจุบันมีเสาหินของพระเจ้าอโศกปรากฏอยู่ มีต้นโพธิ์ วิหารมายาเทวี ชมหินสลักภาพประสูติ ชม เสาอโศก และสระโบกขรณี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00

นำท่านเดินทางจากเนปาลสู่ สาวัตถี ระยะทาง 180 กม. (ใช้เดินทางประมาณ 6 - 7 ชั่วโมง)

19.30

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมืองสาวัตถี   หลังอาหารพักผ่อนอิสระ

พักที่ พักที่ MAHAMAYA PALACE Hotel หรือเทียบเท่า
   

วันที่หก        สาวัตถี - วัดเชตวัน - พระคุนธกฎี - พาราณสี

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำชมวัดเชตวันวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานถึง 19 พรรษา เป็นศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาว ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด ธรรมสภา กุฏิพระอรหันต์ เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลี พระอานนท์ พระราหุล พระองคุลีมาล พระกัสสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุที่เคยจำพรรษาในครั้งพุทธกาล นมัสการ ต้นโพธิ์พระอานนท์ ที่มีอายุยืนยาวมาถึงปัจจุบัน ชม คฤหาสน์ของท่านอนาบิณฑิกเศรษฐี บ้านบิดาของท่านองคุลีมาล ชม สถานที่ธรณีสูบ พระเทวทัตและนางจิญจมาณวิกา ชมสถานที่พระพุทธองค์ แสดงยมกปาฏิหาริย์ (อันซีน ฮอลิเดย์ ทัวร์อินเดีย)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี ระยะทาง 176 กม. (ใช้เวลาประมาณ 4 - 5 ชม.)

13.00

นำท่านเดินทางจากเนปาลสู่ สาวัตถี ระยะทาง 206 กม. (ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง)

19.00

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารพักผ่อนอิสระ

พักที่ IDEAL TOWER HOTEL  หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว
   

วันที่เจ็ด       ม่น้ำคงคา - สารนาถ -อัครา        (อันซีน ฮอลิเดย์ ทัวร์อินเดีย)

05.00 ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา ซึ่งชาวอินเดียถือว่าเป็นสายน้ำ ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากสวรรค์ ใครได้อาบได้ดื่มกิน ถือเป็นมงคล และเป็นการชำระล้างบาปชมการอาบน้ำล้างบาปบูชาพระอาทิตย์ ชมการเผาศพริมฝั่ง แม่น้ำคงคาที่กว่า 3,000 ปี ไฟไม่เคยดับ นำท่าน ลอยกระทงบูชาพระแม่คงคา      

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  ออกเดินทางสู่ เมืองสารนาถ ตั้งอยู่ทางเหนือของพาราณสี เดิมเรียกว่า ป่าอิสิปตมฤคทายวัน ซึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เสด็จเดินด้วยพระบาทจากพุทธคยา มาสู่ป่าอิสิปตมฤคทายวัน เพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ นมัสการ เจาคันธีสถูป พระเจ้าอโศกมหาราช สร้างขึ้นเพื่อแสดงจุดที่พบปัญจวัคคีย์ ก่อนแสดงปฐมเทศนาชื่อว่า ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรก ชม ธัมเมกขสถูป สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นทรงบาตรคว่ำ  มีช่องรอบสถูปเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นจุดที่ทรงแสดง ธรรมจักกัปวัตนสูตร นมัสการ พระคันธกุฏิ กุฏิหลังแรกที่พระพุทธองค์จำพรรษาเป็นพรรษาแรกหลังจากที่ตรัสรู้  ชมสังฆารามกุฎิสงฆ์กว่า 1,000 หลัง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

หลังอาหารนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ สารนาถ ที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณที่มีตวามสำคัญทางพุทธศาสนา ที่ขุดค้นพบในบริเวณสารนาถ จากนั้นนำท่านชมเมือง พาราณาสี และแวะช้อปปิ้งของที่ระลึก เช่น  ผ้าใหม  หินแกะสลัก ฯลฯ 

19.00

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที บนรถไฟตู้นอนสู่ นครอัครา   (อันซีน ฮอลิเดย์ ทัวร์อินเดีย)
   

วันที่แปด      อัครา – ทัชมาฮาล – พระราชวัง อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล – เดลลี

05.30

ถึงนครอัครา

06.00

นำท่านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ณ โรงแรม และบริการอาหารเช้า

08.00

นำชม ทัชมาฮาล สุสานรักชื่อก้องโลก เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นที่ฝังศพของพระนางมุมตัส มเหสีที่พระเจ้าซาห์จาฮาล ทรงโปรดปรานมากที่สุด เมื่อพระนางสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงสร้างที่ฝังศพด้วย ทุนทรัพย์มากมายมหาศาล  เป็นที่สนใจใคร่ได้ชมจาชาวโลกตลอดมาจนบัดนี้ จากนั้นชมพระราชวัง อัคราฟอร์ด ซึ่งสวยงามวิจิตร เคยประดับด้วยเพชรนิลจินดา เป็นพระราชวังที่   สวยงาม มีบริเวณกว้างใหญ่ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 3 สมัย ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องที่สวยงาม ที่  สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักฝังอัญมณีโดยรอบ ท่านจะได้พบ ห้องมุมแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นห้องที่สำคัญที่สุดและสวยงามที่สุด ในราชวังแห่งนี้ และภายในห้องนี้ท่านจะได้พบกับ สถานที่ที่พระเจ้าชาร์จาฮันถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนม์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บ่ายเดินทางสู่ กรุงนิวเดลลี ระยะทาง 203 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

18.00

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่กรุงเดลลี

21.00 เดินทางสู่สนามบิน อินทิรา คานธี
   

วันที่เก้า        เดลลี – กรุงเทพฯ       (อันซีน ฮอลิเดย์ ทัวร์อินเดีย)

00.50

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Indian Airline เที่ยวบินที่  IC…..

06.20

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ “พร้อมความประทับใจ อิ่มบุญ  

 

รายละเอียด และเงื่อนไข

วันเดินทาง

เดือน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กเตียงเสริม

ราคาเด็กไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยว

23~30

ตุลาคม

56,999.-

49,999.-

43,999.-

11,000.-

22~29 พฤศจิกา

56,999.-

49,999.-

43,999.-

11,000.-

5~12, 27~3 ธันวาคม

56,999.-

49,999.-

43,999.-

11,000.-

 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ         

 

ทัวร์อินเดีย 7 วัน  |  ทัวร์อินเดีย 10 วัน B  |  ทัวร์ทัชมาฮาล 5 วัน  | ทัวร์ทัชมาฮาล 6 วัน

| ทัวร์ตามลอยพระพิฆเนศ 5 วัน  | กลับ

Get free counter at Cgi2yoU.com  ทัวร์อินเดีย - ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   08-1551-6236  คุณวสุ

This site was last updated 08/09/2551      e-mail :